Formazione e Aggiornamento

Gwarancja i rękojmia w sprzedaży towarów i usług

Gwarancja i rękojmia w sprzedaży towarów i usług

Zapoznanie z najnowszymi zmianami w prawie konsumentów wynikającymi z implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE. Zmiany w najwyższym stopniu dotyczą kwestii gwarancji i reklamacji, które w znaczący sposób wpłyną na działania sprzedażowe realizowane przez przedsiębiorców. Kluczowe zmiany dotyczą również m.in. prawa odstąpienia, wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, terminu dostawy zamówionych towarów warunków składania zamówień w Internecie.

Grupa docelowa

Zapraszamy osoby, które w ramach swych zadań zawodowych zajmują się rozpatrywaniem reklamacji oraz gwarancji towarowych i usługowych:

 • pracowników działów obsługi klienta, działów reklamacji czy sprzedaży
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą jak i zarządzające spółkami,
 • właścicieli sklepów internetowych realizujących sprzedaż w oparciu o regulaminy
 • programistów, którzy opracowują procedury związane z realizacją zakupów w Internecie.
PROGRAM SZKOLENIA

1. Umowy z konsumentami na nowo ? Ustawa o prawach konsumenta

a. przyczyny i cel wprowadzenia nowej regulacji

b. zakres nowej regulacji ? jakie umowy wyłączone są z zakresu zastosowania ustawy

c. obowiązki informacyjne przedsiębiorcy w umowach zawieranych z konsumentami w ogólności

d. zasady zawierania z konsumentami umów na odległość (np. przez Internet, telefon) i obowiązki przedsiębiorcy z tym związane

e. zasady zawierania z konsumentami umów poza lokalem przedsiębiorstwa i obowiązki przedsiębiorcy z tym związane

f. prawo konsumenta do odstąpienia od umowy i zasady informowania konsumenta o tym prawie przez przedsiębiorcę

g. zakaz zrzeczenia się przez konsumenta praw przyznanych ustawą i nieważność

h. klauzul umownych mniej korzystnych dla konsumenta

i. konieczne zmiany na stronach www przedsiębiorców

2. Nowa regulacja dotycząca sprzedaży konsumenckiej i odpowiedzialności z tytułu rękojmi

 • gdzie szukać regulacji dotyczącej sprzedaży konsumenckiej i zasad odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej
 • obowiązki sprzedawcy ? przedsiębiorcy wobec kupującego ? konsumenta i moment przejścia ryzyka przypadkowej utraty rzeczy
 • rękojmia ? odpowiedzialność sprzedawcy wobec konsumenta z mocy prawa
 • nowe zdefiniowanie pojęcia wady fizycznej rzeczy
 • warunki odpowiedzialności sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu rękojmi
 • uprawnienia przysługujące konsumentowi z tytułu rękojmi
 • możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi przez sprzedawcę
 • roszczenia sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej

3. Gwarancja ? zmiany i doprecyzowanie regulacji

 • nowe pojęcie ?gwarancji przy sprzedaży? i ?oświadczenia gwarancyjnego? a gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej
 • sposób formułowania oświadczenia gwarancyjnego i zakres zawartych w nim informacji
 • obowiązki gwaranta
 • terminy związane z gwarancją
 • wykonanie uprawnień z gwarancji a odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi